KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Gasket Sp. Z o.o., 43-382 Bielsko-Biała, ul.
  Wypoczynkowa 10.
 2. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych – rodo@gasket.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów
  prawa do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia oraz podmioty będące
  zaangażowane w kontakt.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes
  realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach
  planowania biznesowego).
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
  zawarcia umowy.

Administrator